Nieuwe wet om uw privacy te waarborgen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en gaat over uw privacy. Alle bedrijven die iets met persoonsgegevens doen, moeten zich aan deze nieuwe wet houden. Dat geldt dus ook voor Woningstichting Maasdriel.

Woningstichting Maasdriel ging voorheen al zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Toch kan het nooit kwaad om hier nog eens kritisch naar te kijken. Door deze nieuwe wet heeft Woningstichting Maasdriel het gebruik van de persoonsgegevens in kaart gebracht en de nodige wijzigingen doorgevoerd. Het ging hierbij vooral om het formeel vastleggen van bepaalde afspraken en procedures.

Voorbeelden van door ons genomen maatregelen:
- er worden nu geen kopieën van uw identiteitsbewijs meer gemaakt, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft;
- met derden die voor ons persoonsgegevens verwerken, hebben wij een zogenoemde verwerkersovereenkomst afgesloten;
- in situaties waarbij dat nodig is, vragen wij eerst uw toestemming, voordat we de gegevens opvragen.
 
Onder de nieuwe wet valt ook het recht om uw gegevens in te zien. En als er iets niet klopt, moeten wij dat aanpassen.

Onderaan de pagina op onze website www.woningstichtingmaasdriel.nl kunt u onze privacyverklaring lezen. Hier staat in hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en hoe u bijvoorbeeld een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens kunt indienen.