Klachtencommissie

Woningstichting Maasdriel doet vanzelfsprekend haar uiterste best om voorkomende klachten zo goed mogelijk af te handelen. Helaas gaat er wel eens iets fout. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Deze klachtencommissie is een gezamenlijk initiatief van een aantal woningcorporaties in Rivierenland. De commissie bestaat uit drie leden: een lid namens de huurders, een lid namens de verhuurders en een onafhankelijke voorzitter. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij een van de aangesloten woningcorporaties.

Wat doet de klachtencommissie?
De klachtencommissie bekijkt uw klacht en brengt een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de directie van de woningcorporatie. De directie van de woningcorporatie beslist uiteindelijk over de afhandeling van de klacht. Maar alleen wanneer zij dit goed kan motiveren, mag zij afwijken van het advies van de klachtencommissie.

Waarom een klachtencommissie?
Woningstichting Maasdriel vindt het belangrijk dat de klachten van haar bewoners snel en correct worden opgelost en dat u daarvoor bij een onafhankelijke commissie terecht kunt. De bewoner of woningzoekende is immers de klant. Daarom heeft een aantal woningcorporaties die samen het Samenwerkingsoverleg Woningcorporaties Rivierenland vormen, SWR genoemd, een commissie ingesteld die de klachten behandelt. Alle aangesloten corporaties hanteren hetzelfde reglement dat is opgesteld door de klachtencommissie. Hetgeen niet per definitie inhoudt dat dan Woningstichting Maasdriel in het ongelijk wordt gesteld.

Om welke klachten gaat het?
De klachtencommissie behandelt klachten over het optreden van medewerkers en het functioneren van de woningcorporaties. De klachten kunnen ook gaan over overlastsituaties of over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken.
Een voorbeeld: U heeft een conflict met uw buren over het snoeien van de haag. U heeft dit besproken met de betreffende manager van de woningcorporatie, maar de uitkomst is niet naar uw tevredenheid. Dan vraagt u de directie van de woningcorporatie een eindstandpunt in te nemen over de situatie of de wijze van behandeling.
Indien het eindstandpunt nog niet naar uw tevredenheid is en de klacht is voor u niet opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Hetgeen niet per definitie inhoudt dat dan de corporatie in het ongelijk wordt gesteld.

Welke klachten worden niet behandeld?
Niet alle klachten worden door de klachtencommissie behandeld. Hieronder volgt een opsomming van klachten die niet in behandeling genomen worden:
  • klachten over de hoogte van de huurprijs en de servicekosten. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van de Huurcommissie. Het adres van de website is www.huurcommissie.nl
  • klachten waarover de rechter al een oordeel geveld heeft of die bij de rechter in behandeling zijn;
  • klachten die niet eerst zijn besproken met de manager van de betreffende medewerker van uw corporatie en waarover de directie nog geen eindoordeel heeft gegeven en schriftelijk heeft medegedeeld;
  • klachten die gaan over het algemene beleid van de corporatie, bijvoorbeeld over het toewijzings- of verkoopbeleid van uw corporatie.
Voor verdere informatie kunt u het reglement van de Regionale Klachtencommissie raadplegen. En voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Reglement Regionale Klachtencommissie SWR