Organisatie

Woningstichting Maasdriel is een woningcorporatie met als doelstelling het huisvesten van doelgroepen die daartoe zelf financieel niet in staat zijn. Daarbij houden wij rekening met de maximale inkomensgrenzen zoals die vastgesteld zijn door het Rijk. Onze organisatie staat voor hen en u klaar.

Bestuurssamenstelling
Ons bestuur (bestuurssreglement) bestaat uit de directeur-bestuurder, de heer Joris Verbeek en daarboven een toezichthoudend orgaan: de Raad van Commissarissen (RvC Reglement) bestaat uit een viertal leden, de voorzitter
mevrouw J. Hendrickx, mevrouw A. Bode, de heer T. van Boksel en de heer R. Geelhoed. De leden van de RvC beschikken over bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en strategisch inzicht, gecombineerd met een duidelijke oriëntatie op de omgeving van Woningstichting Maasdriel. De leden van de RvC worden na een zorgvuldig wervings- en selectietraject én na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties benoemd. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en kan maximaal eenmaal verlengd worden. Eens per twee jaar vindt een zelfevaluatie plaats met behulp van (onafhankelijke) derden.

In de statuten van Woningstichting Maasdriel zijn de taken van de directeur-bestuurder en de RvC vastgelegd. Naast de statuten is er een huishoudelijk reglement van de RvC. Tevens vindt u hier het rooster van aftreden van de RvC en de profielschets en het toezichtkader voor de leden van de RvC.

Een organigram kunt u hier downloaden. Dit is de organisatie per 1-7-2022.

U kunt hier het ondernemingsplan 2018-2022 downloaden