Woningstichting Maasdriel is een woningcorporatie met als doelstelling het huisvesten van doelgroepen die daartoe zelf financieel niet in staat zijn. Daarbij houden wij rekening met de maximale inkomensgrenzen zoals die vastgesteld zijn door het Rijk. Onze organisatie staat voor hen en u klaar.

Bestuurssamenstelling
Onze bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder, de heer E.A.M. Giezen en daarboven een toezichthoudend orgaan: de Raad van Commissarissen (reglement), de voorzitter van de Raad van Commissarissen is de heer P. de Ridder. Heeft u interesse in ons bestuurssreglement dan kunt u dat hier downloaden.

Een organigram kunt u hier downloaden. Ons beloningsbeleid is conform de Wet Normering Topinkomens zoals vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, departement Rijksdienst en Wonen.

Woningstichting Maasdriel is zodanig ingericht dat zij haar taken zoals gesteld in het ondernemingsplan op kan pakken. Daarnaast laat zij zich waar nodig bijstaan door diverse specialisten. In 2011 hebben wij een nieuw ondernemingsplan opgesteld, dit kun u hier lezen of downloaden. 

Handige links