Over ons Laat ons leren van uw klacht Regionale klachtencommissie
Regionale klachtencommissie

Is uw klacht niet opgelost door Woningstichting Maasdriel?
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
Als u een klacht heeft over uw woning of de manier waarop het contact tussen u en de corporatie is verlopen en de corporatie heeft u niet naar tevredenheid kunnen helpen, dan kunt u terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Deze commissie is een gezamenlijk initiatief van een aantal woningcorporaties in de regio en is onafhankelijk. De leden hebben geen werkrelatie met Woningstichting Maasdriel.

Hoe dient u uw klacht in?
U kunt uw klacht indienen bij het secretariaat van de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Hieronder staat hoe u dat kunt doen. Ook vindt u hier het reglement van de Regionale Klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland.

Hoe kunt u uw klacht indienen?
Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Regionale Klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland via het klachtenformulier

Advies voor een goede afhandeling van uw klacht
- Omschrijf uw klacht duidelijk;
- Zorg ervoor dat u uw klacht motiveert en maak duidelijk dat uw belangen geschaad zijn;
- Vermeld uw naam, adres en woonplaats;
- Vermeld om welke woningcorporatie het gaat;
- Geef aan wanneer u de klacht met iemand van de corporatie besproken heeft;
- Vermeld wat de uitkomst was van het gesprek en voeg  kopieën van brieven of mails over uw zaak toe;
- Geef aan welke beslissing er volgens u genomen moet worden.

Mondeling
U kunt uw klacht ook mondeling indienen. Bel hiervoor naar telefoon 06 20 93 90 89 en spreek uw boodschap kort in.
- Omschrijf uw klacht duidelijk;
- Zorg ervoor dat u uw klacht motiveert en maak duidelijk dat uw belangen geschaad zijn;
- Vermeld uw naam, adres en woonplaats;
- Vermeld om welke woningcorporatie het gaat;
- Geef aan wanneer u de klacht met iemand van de corporatie besproken heeft;
- Vermeld wat de uitkomst was van het gesprek en voeg  kopieën van brieven of mails over uw zaak toe;
- Geef aan welke beslissing er volgens u genomen moet worden.

Hoe verder bij een mondelinge (telefonische) klacht?
De secretaris van de Klachtencommissie belt u terug op de door u aangegeven tijdstippen. Dat gebeurt binnen 5 werkdagen op het door u opgegeven telefoonnummer. Zorg ervoor dat u telefonisch bereikbaar bent. Mondelinge klachten die onduidelijk of onvolledig zijn, kan de Klachtencommissie helaas niet in behandeling nemen.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
De Klachtencommissie beoordeelt uw klacht en brengt onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de directeur-bestuurder van de woningcorporatie. Als het voor het advies nodig is, kunt u eventueel uitgenodigd worden om uw verhaal nader toe te lichten. De directeur-bestuurder  beslist uiteindelijk over de oplossing van het conflict op basis van het advies van de Klachtencommissie. Meestal neemt hij het advies van de Klachtencommissie over. De directeur-bestuurder mag alleen op basis van een goede motivering afwijken van het advies.

Klachten die de Klachtencommissie behandelt gaan over:
• medewerkers van de corporatie en hun werk;
• het functioneren van de woningcorporatie;
• de dienstverlening van bedrijven die in opdracht van de corporatie werken.

Klachten die de commissie niet behandelt gaan over:
• klachten die niet eerst zijn besproken met de corporatie, te weten de manager van de betreffende medewerker en waarover de directie nog geen schriftelijk eindstandpunt heeft ingenomen;
• klachten waarover de rechter al een oordeel heeft geveld of die bij de rechter in behandeling zijn;
• de hoogte van huurprijs of servicekosten;
• het algemene beleid van de corporatie, bijvoorbeeld over toewijzing of verkoop.