Prestatieafspraken 2022-2023 Bommelerwaard ondertekend

Wethouders Erik van Hoften van de gemeente Maasdriel en Gijs van Leeuwen van de gemeente Zaltbommel hebben samen met afgevaardigden van huurdersvereniging Bommelerwaard, bewonersraad De Kernen, woningstichting Maasdriel, woonstichting De Kernen en woningcorporatie Bazalt Wonen de handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Deze afspraken moeten spoedig leiden tot een gevarieerde en duurzame woningvoorraad, specifieke aandacht voor het thema ‘wonen en zorg’ en meer inzicht in de leefbaarheid binnen de dorpen en wijken.  

Afgelopen zomer is de Woonvisie Bommelerwaard 2021 - 2025 vastgesteld. Deze visie vormt het vertrekpunt voor de nieuwe prestatieafspraken. De afspraken zijn erop gericht om snel voldoende woningen voor de doelgroepen van de corporaties te realiseren. Onder andere een taskforce woningbouw moet daaraan bijdragen. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid en zorg in relatie tot wonen. Zo wordt er vooral ingezet op zogenaamde no-regretmaatregelen en is er aandacht voor de behoefte aan doorstroommogelijkheden voor senioren en toegankelijke zorg. Tot slot zetten partijen samen stappen die bijdragen aan de leefbaarheid binnen dorpen en wijken. Het stimuleren van ontmoetingen en leefbaarheidsagenda’s met de thema’s groen, schoon, heel en veilig behoren onder andere tot die stappen.

Lees de prestatieafspraken 2022-2023