Functieprofiel Directeur-Bestuurder

Functie- taakomschrijving van de directeur-bestuurder van Woningstichting Maasdriel, hierna te noemen bestuurder.

Plaats in de organisatie

De bestuurder is belast met de algemene dagelijkse leiding van Woningstichting Maasdriel. Hij geeft direct leiding aan de medewerkers van Woningstichting Maasdriel.
Hij legt rechtstreeks verantwoording af en rapporteert aan de Raad van Commissarissen.


Doel van de functie

Het doel van de functie van bestuurder is het geven van leiding aan Woningstichting Maasdriel, het coördineren van bedrijfsactiviteiten zoals beheer van het woningbestand, het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden en de voorbereiding en realisatie van nieuwbouw en renovatie, het onderling afstemmen van deze activiteiten tussen de verschillende afdelingen en het op elkaar afstemmen van het interne en externe beleid van Woningstichting Maasdriel op een zodanige wijze, dat het jaarlijks overeen te komen budget wordt gerealiseerd waardoor de continuïteit van de stichting wordt gewaarborgd. De bestuurder handelt conform onderstaande bevoegdheden en is gehouden aan het bestuursreglement van Woningstichting Maasdriel, hem genoegzaam bekend.


Verantwoordelijkheid

De bestuurder wordt in aansluiting op het vigerende bestuursreglement eindverantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van de volgende taken en heeft daarbij de onderstaande bevoegdheden.


Taken van de bestuurder

A. Algemene dagelijkse leiding van Woningstichting Maasdriel onder andere door:

het binnen door de overheid vastgestelde kaders en richtlijnen zorg dragen voor het realiseren van de Stichtingsdoelstelling, met directe verantwoordelijkheid voor het totale bedrijfsresultaat; het plannen en organiseren van de werkzaamheden op zodanige wijze dat deze op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd;
het in stand houden en bewaken van een adequate organisatiestructuur;
het tot stand brengen en in stand houden van een geformaliseerde overleg- en besluitvormingsstructuur, op zodanige wijze dat er een optimale communicatie tussen directie en de medewerkers is gewaarborgd;
het evalueren van de werkwijzen en functioneren van de verschillende afdelingen en het in samenspraak met de managers en de overige medewerkers opsporen van de eventuele knelpunten daarin, alsmede het in overleg zoeken en beproeven van mogelijke oplossingen daarvoor;
het rapporteren en verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen.

Functie omschrijving directeur-bestuurder

B. Het ondernemingsbeleid voorbereiden uitvoeren en bewaken
onder andere door:

het voorbereiden van de Raad van Commissarissen vergaderingen en managementteamoverleg en het maken van behandelingsvoorstellen ten aanzien van het algemene beleid van Woningstichting Maasdriel;
het informeren van de Raad van Commissarissen en de medewerkers over die onderwerpen en ontwikkelingen, die voor de bepaling van het beleid, dan wel voor de taakinvulling van betrokken personen en het doelmatig functioneren van de organisatie relevant zijn;
zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken op de betrokken bedrijfsonderdelen omtrent het gevoerde personeels-, sociaal-, financieel-, en toekomstgericht I strategisch beleid en het toetsen of de doelstellingen van die bedrijfsonderdelen worden gerealiseerd, specifiek
wordt daarbij genoemd:
o  het aansturen van het managementteamoverleg en het begeleiden en aansturen van grote projecten;
o  de participatie en ontwikkeling van regionaal brancheoverleg;
o  een goede afstemming en samenwerking bewerkstelligen met de betrokken gemeenten;
o  het fungeren als klankbord voor het management.

C  Zorg dragen voor het personeelsbeleid onder andere door:

het (doen) ontwikkelen en bewaken van een doelmatig personeelsbeleid dat bijdraagt tot een optimaal functioneren van de bedrijfsonderdelen;
het in overeenstemming met de betrokken managers, en binnen de richtlijnen van de overheid,
(doen) werven en selecteren van medewerkers;
het doen van voorstellen tot het aanstellen van medewerkers;
het regelmatig voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met die functionarissen die rechtstreeks aan hem verantwoording afleggen;
het schorsen van medewerkers;
het, na overeenstemming met de raad van commissarissen, nader vaststellen van de
arbeidsvoorwaarden van medewerkers conform wettelijke kaders en met name binnen de WNT
en I of in de voor deze sector van toepassing zijnde CAO vastgestelde richtlijnen;
het zorg dragen voor een goede werksfeer en een gezond arbeidsklimaat binnen
Woningstichting Maasdriel.

D. Zorg dragen voor een doelmatig financieel en materiaal beheer onder andere door:

het (doen) voorbereiden van het jaarlijkse beleidsplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag, zodanig dat deze tijdig met de Raad van Commissarissen kunnen worden besproken;
het dragen van eindverantwoordelijkheid en het tijdig (doen) opstellen van maandelijkse financiële rapportage;
het doen van uitgaven binnen de vastgestelde begroting;
het beheer en de regeling van het gebruik van de roerende en onroerende goederen van
Woningstichting Maasdriel;
het treffen van adequate regelingen ten aanzien van de financiële- en personeelsadministratie.

E. Het bevorderen van de samenwerking onder andere door:

het onderhouden van externe contacten met belangrijke relaties en.stake holders. Het vertegenwoordigen van Woningstichting Maasdriel in beleids-en overlegorganen op werkgeversniveau;


Functie omschrijving directeur-bestuurder

het verwoorden van standpunten in beleids-en overlegorganen waar hij Woningstichting
Maasdriel vertegenwoordigt;
het bevorderen van een goede beeldvorming van Woningstichting Maasdriel;
het optreden als woordvoerder van Woningstichting Maasdriel.

De bevoegdheden van de bestuurder

De bestuurder is zonder voorafgaand overleg met de Raad van Commissarissen bevoegd om, binnen de mandatering zoals aangegeven in het bestuursreglement en de procuratieregeling, conform de vastgestelde beleidskaders en richtlijnen, maatregelen te treffen en beslissingen te nemen met betrekking tot bovengenoemde taken.

Deze bevoegdheid strekt in het bijzonder tot:

het geven van werkopdrachten en functionele aanwijzingen aan die functionarissen die rechtstreeks aan hem verantwoording afleggen en hen aanspreken op hun verantwoordelijkheden;
het bijwonen van besprekingen en het deelnemen aan overleg tussen medewerkers en of instanties indien dat voor de goede uitoefening van zijn functie noodzakelijk is;
het nemen van beslissingen in dringende situaties, zoals bijvoorbeeld het schorsen van medewerkers, indien de reguliere besluitvorming en of overleg met de raad van commissarissen stagneert of ter zake nog geen beleid is vastgesteld;
het, binnen de vastgestelde begroting, tijdelijk aannemen van inhuur krachten, uitzendkrachten dan wel het inschakelen van adviseurs I consultants;
het aangaan van functionele verplichtingen betreffende Woningstichting Maasdriel.

Hij is niet bevoegd tot:

het aangaan van verplichtingen op het gebied van onroerend goed anders dan door de Raad van Commissarissen geaccordeerde onderhoud- en nieuwbouwprojecten;
het aangaan van functionele verplichtingen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden;
het aangaan van verplichtingen buiten de financiële begroting om;
het verstrekken van bankopdrachten boven € 75.000,-;
het verlenen van ontslag op staande voet
het verstrekken van bankopdrachten ten gunste van een zijner dan wel zijn verwanten
behorende bankrekening.

Bovenstaande functieomschrijving is geen limitatieve opsomming en van de bestuurder mag worden verwacht dat hij handelt zoals een "goed huisvader" betaamt. Daar waar deze functieomschrijving en I of het bestuursreglement niet in voorziet beslist de Raad van Commissarissen de bestuurder gehoord hebbende.